Liitumistasu arvutamise metoodika

Üldsätted

Liitumistasu arvestamise metoodika nõue tuleneb Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) paragrahv 20 lõige 31.

Käesoleva metoodika väljatöötaja on võrguettevõtja OÜ Bingonet.

Metoodika eesmärgiks on liitumistasu arvutamise läbipaistvuse tagamine ning kõikide turuosaliste võrdne kohtlemine. Uue liitumise väljaehitamisel lähtub võrguettevõtja maagaasiseaduse paragrahv 18 nõuetest.

Eesmärgina peame silmas võrgu optimaalset konfiguratsiooni, võrgu piisavat läbilaskevõimet, ja tarbija varustuskindluse tagamise nõuet.

Ehitatava maagaasitorustiku ja rajatiste maksumus põhinevad turuhindadel.

Liitumistasu arvutamisel lähtume Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 20 .

1. Mõisted

1.1. Võrguga liitumine – MGS § 18 lg 1 tulenevalt on võrguga liitumine MGS tähenduses tarbijapaigaldise või teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühendamine võrguga.
1.2. Liitumistasu – tarbija poolt võrguettevõtjale gaasivõrguga liitumise eest makstav tasu.
1.3. Liitumispiirkond–võrgupiirkond või selle osa, kus kehtib ühtne liitumistasu.
1.4.

Tarbija liitumiseks vajalik investeering kaetakse kahest allikast:

  • 1.4.1. võrgu arenduskohustuse täitmiseks võrguettevõtja poolt teostatavad investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu optimaalne konfiguratsioon ja piisav läbilaskevõime
  • 1.4.2. konkreetseks liitumiseks vajalik liitumisinvesteering, mille tasub tarbija liitumistasuna
1.5. Arendusinvesteering kaetakse võrguteenuse hinna kaudu, ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka. Arendusinvesteeringud fikseeritakse võrguteenuse hinna kooskõlastamise otsuses.

2. Liitumistasu arvestamine jaotustorustike ehitamisel

OÜ Bingonet tegevuspiirkonnaks on Muuga aedlinn, Altmetsa tee, Vana- Narva mnt., Laiaküla ja Loigu. OÜ Bingonet lähtub liitumstasude arvestamisel liitumisala perspektiivsest arengust järgides antud piirkonna arengukavasid ning planeeringuid.

Liitumispiirkonnale arvutatakse liitumistasu vastavalt alljärgnevale valemile:

image

kus

Lt - liitumistasu, eur
Ivp - võrgupiirkonna summaarsed liitumisinvesteeringud, eur
A - arendusinvesteering, eur
Vvp - võrgupiirkonna liitujate summaarne maksimaalne gaasitarbimine, m3/h;
Vl - liituja maksimaalne gaasitarbimine, m3/h

Ülaltoodut valemit rakendatakse kõikidele liituvatele tarbijatele.

 

Kui tegelik liitumisinvesteering kujuneb madalamaks kui liitujate poolt tasutud liitumistasude ja võrguteenuse hinda lülitatud arendusinvesteeringute summa, siis OÜ Bingonet korrigeerib koheselt enam laekunud summa ulatuses reguleeritavat vara ja ühtlasi ka võrguteenuse hinda ning esitab vastavasisulise taotluse Energiaturu Inspektsioonile kooskõlastamiseks.