Tegevused liitumiseks

Tegevused enne gaasipaigaldise ehitamist

Avalduses näita oma kontaktandmed, tarbimiskoha aadress, katastritunnus, soovitav võimsus ja/või hoone köetav pind ning soovitav tarbimise algus.

Saad kinnituse, kas Sinu soovitavas tarbimiskohas on tehniliselt võimalik liituda maagaasivõrguga

  • Tehniliste võimaluste olemasolul

a) esita  Liitumistaotlus  ja

b) sõlmi Liitumisleping

Bingonet OÜ-ga *

Bingonet OÜ esitab Liitumistingimused  ja sõlmime Liitumislepingu

Nüüd on sobiv aeg alustada projekteerimist.

 

Saad kinnituse, et projekt on koostatud vastavalt tehnilistele tingimustele ja “Küttegaasi ohutuse seadusele

  • Esita TKK poolt heakskiidetud projekt Bingonet OÜ-le kooskõlastuseks

Pärast Bingonet OÜ poolset kooskõlastust on projekt sobilik gaasisüsteemi väljaehitamiseks

  • Vali ehitaja, kes omab selleks vajalikku pädevust ja registreeringut**

Kontrolli ettevõtja registreeringut Majandustegevuse registrist (MTR)

 

Tegevused gaasipaigaldise valmimise järel

  • Esita valmis gaasipaigaldis kontrolliks TKK esindajale

TKK esindaja vormistab akti gaasipaigaldise vastavuse kohta

  • Esita meile teostusdokumentatsioon

Teostusdokumentatsioonis sisaldub:

a)      TKK akt

b)      Teostusjoonis (paberkandjal ja elektrooniliselt)

c)       Teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta

  • Lepi kokku Bingonet OÜ-ga gaasiarvesti plommimise ja gaasiavamise aeg ning sõlmi gaasi Tarbimisleping

Tehnilistele tingimustele vastava arvesti paigaldab paigaldise ehitaja.

 Ainult meie esindajal on õigus teostada gaasiarvesti plommimine ja gaasi avamine

 

* Bingonet OÜ tagab sõlmitud liitumislepingu kohaselt gaasirõhu ja -kogused liitumispunkti(de)s
** Bingonet OÜ korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumispunkti(de)ni, mis on määratud liitumislepinguga

Gaasivõrguga liitumise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni Bingonet OÜ üldtelefonil või meili teel bingonet@bingonet.ee